ข่าว : รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

รายละเอียด  : ด้วยเทศบาลตำบลทะเลน้อยมีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดั้งนี้
     
๑. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง)จำนวน ๑ อัตรา
     
๒.ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา
     
หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ มายังเทศบาลตำบลทะเลน้อย เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไปผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลทะเลน้อย ประกาศเมื่อ :