คำแถลงนโยบาย
ของ

นายคณนาถ หมื่นหนู
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

*******************************************************************************************************

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชนผู้สนใจรับฟังการแถลงนโยบาย
         ที่เคารพทุกท่านครับ
                กระผม นายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ขอนำเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เทศ บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
                วรรคสาม “การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดย เปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย” ซึ่งกระผมได้มอบเอกสารนโยบายดังกล่าวไว้กับเลขา นุการสภาเทศบาล เพื่อมอบต่อไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
                 บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย และคณะผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลทะเลน้อย ภายในเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 –2558 ตามเจตนารมณ์ที่ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชน ไว้ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ด้วยนโยบายทะเลน้อยของเราน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดยาเสพติด รักษาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญา ล้ำค่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
                 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้วยนโยบาย ๖ ด้าน ดังนี้
                 ๑. นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการบริการ
                                 ๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์
                 ทรงเป็นประมุข
                                 ๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในเทศบาลตำบลทะเลน้อยมีวัฒนธรรมทางการ เมืองที่ถูกต้อง
                 สร้างความปรองดองเพื่อให้เกิดพลังความสามัคคี
                                 ๑.๓ บริหารจัดการด้วยการปรึกษาหารือ เพื่อประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย หมายถึง
                 เทศบาลแห่งการมีส่วนร่วม
                                 ๑.๔ บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง เทศบาลใสสะอาด
                                 ๑.๕ บริหารจัดการด้วยความถูกต้องชอบธรรม หมายถึง เทศบาลคุณธรรม
                                 ๑.๖ บริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม หมายถึง เทศบาลมีความรับผิดชอบ
                                 ๑.๗ บริหารจัดการเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หมายถึง เทศบาลพาณิชย์
                                 ๑.๘ บริหารจัดการเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และและขยายโอกาส เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง
                 เทศบาลสวัสดิ์การ
                                 ๑.๙ บริหารจัดการเพื่อทำงานเป็นทีม เน้นประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ หมายถึง เทศบาลคุณภาพ