ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 พ.ค. 2564
72 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
20 พ.ค. 2564
73 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 พ.ค. 2564
74 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
20 พ.ค. 2564
75 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายศาลา หมู่ที่ 8 ถึง ทุ่งน้อย ถึง โคกจูด ถึง นาปรัง ถึง ถนนริมทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
20 พ.ค. 2564
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนสายศาลาหมู่ที่ ๘ ถึง ทุ่งน้อย ถึง โคกจูด ถึง นาปรัง ถึง ถนนริมถนนทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 พ.ค. 2564
77 ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 พ.ค. 2564
78 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
07 พ.ค. 2564
79 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 พ.ค. 2564
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35