ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศราคาที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามแบบตาราง ปปช.07 สำหรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 และช่วงปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
505
19 พ.ค. 2558
312 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
335
29 เม.ย. 2558
313 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 100 วันทำการ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
29 เม.ย. 2558
314 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาฝังกลบขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
16 ธ.ค. 2557
315 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
15 ธ.ค. 2557
316 ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
310
15 ธ.ค. 2557
317 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
289
15 ธ.ค. 2557
318 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ 5 ปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
297
12 พ.ย. 2557
319 ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ( สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
11 พ.ย. 2557
320 ประกาศแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
06 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35