ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 พ.ย. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 พ.ย. 2564
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 พ.ย. 2564
24 ประกาศราคากลางโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
08 พ.ย. 2564
25 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ต.ค. 2564
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ต.ค. 2564
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ต.ค. 2564
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
20 ต.ค. 2564
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
11 ต.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35